Vatten och mat är nära sammanlänkat

Vatten och livsmedel

SIWI Swedish Water House samarbetar med svenska mat- och dryckesföretag i syfte att förbättra deras vattenhantering inom jordbruk och livsmedelsförädling. Företagen får hjälp med att identifiera vattenrisker, sätter upp mål och tar fram handlingsplaner, mäta framsteg och kommunicera resultat till sina kunder. Målet är att företagen ska ha ett systematiskt vattenarbete som minimerar verksamhetens vattenrisker. SIWI tillhandahåller en plattform för gemensamt lärande där företag kan dra lärdom från varandra, samtidigt som de får tillgång till internationell expertis inom vatten- och livsmedelssektorn. SIWIs arbete med livsmedelssektorn kan sammanfattas i tre kategorier:

Nätverk för att stärka företagens vattenkompetens genom gemensamt lärande
Under våren 2014 startades en klustergrupp i syfte att hjälpa företag att adressera vattenrisker i leverantörsledet. Huvudutmaningen var att påverka hur vatten hanteras uppströms i värdekedjan där betydande mängder vatten används för bevattning av grödor, vilket ofta ligger utanför livsmedels- och dryckesproducenternas och livsmedelsbutikernas direkta räckvidd. Tillsammans med nio företag genomförde SIWI en kartläggning av verktyg och standarder som kan stödja företag i deras vattenarbete. Standarderna bedömdes utifrån ett antal vattenrelevanta kriterier för att visa på skillnader i innehåll och identifiera vilka verktyg som är bäst lämpade att bidra till god vattenhantering hos leverantörer. Resultatet publicerades som en webbaserad vattenguide vilken presenterar ett urval av de verktyg och standarder som inkluderades i kartläggningen. Det finns idag hundratals verktyg och standarder som företag kan använda sig av men att förstå skillnaden mellan dem är ofta svårt. Guiden hjälper företag att navigera mellan alla verktyg och förstå deras fördelar ur ett vattenperspektiv. Verktygen kategoriseras utifrån deras funktion. De omfattar vattenriskkartläggningsverktyg, jordbruksstandarder och certifieringar, självbedömningsverktyg och riktlinjer samt rapporteringssystem. För att utforska webbplatsen, vänligen klicka på bilden nedan:

Klustergruppen träffas regelbundet. Ny forskning samt nya verktyg och resurser presenteras samt goda företagsexempel både inom Sverige och internationellt. Nätverket har gett svenska företag möjligheten att lära av internationella exempel samtidigt som det höjt vattenfrågornas profil inom den svenska industrin. Exempel på företag med flera års erfarenhet av vattenarbete som gästat nätverket är Marks and Spencer, PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé och Unilever. Vill du veta mer om nätverket och kanske bli medlem?

Klustergruppens medlemmar


           

Samverkan med leverantörer för att minska vattenrisker
Mot bakgrund av klustergruppsarbetet utvecklades ett gemensamt projekt i syfte att bedöma värdet av två av de verktyg som ingår i vattenguiden. De två verktygen – SAI Farm Sustainability Assessment Tool 2.0 (SAI FSA) och GLOBALG.A.P Integrated Farm Assurance Standard valdes ut på grund av deras starka vattenprofil och internationella spridning. Projektet som samfinansieras av fyra av klustergruppsföretagen och Sida, löper från januari till december 2017, ämnar att testa implementeringspotentialen och skalbarheten hos de två verktygen. Kan producenterna förstå och uppfylla kraven i verktygen, och hjälper de producenterna att hantera vattenrisker? Eftersom SAI FSA är ett frivilligt verktyg som ger producenterna en hållbarhetsbedömning av sin gård, och GLOBALG.A.P är ett certifieringssystem, kommer projektet också att utvärdera fördelarna och begränsningarna i dessa två väldigt olika metodiker att följa upp leverantörers hållbarhetsarbete. Verktygen testas på olika grödor, länder och producenter för att säkerställa att de fungerar i olika sammanhang. Producentbesök genomförs tillsammans med de deltagande företagen. En bedömning görs av producenternas möjlighet att implementera verktygens krav, samtidigt som ett samtal förs kring verktygens relevans och mervärde. Verktygen testas på avokado i Sydafrika, sparris i Peru, ris i Kambodja, vin i Portugal och svartpeppar i Indien. Deltagande företag är ICA, Hermansson & Co, Axfood och Santa Maria. Resultaten från projektet kommer att delas med SAI och GLOBALG.A. P sekretariaten för att stärka deras vattenkriterier ytterligare. Projektet kommer också att ge rekommendationer om hur verktygen bäst kan tillämpas, och vilka ytterligare åtgärder som företag bör vidta för att säkerställa att vattnet hanteras på ett hållbart sätt.

Stöd i framtagande av vattenstrategier och program
Företag som är intresserade av att stärka sitt vattenarbete kan anlita SIWI för specifika uppdrag. Tjänster vi tillhandahåller inkluderar vattenriskbedömningar, utveckling vattenstrategier och åtgärdsplaner samt utbildning och kompetensutveckling i vattenfrågor.
Kontakta karin.glaumann@siwi.org om du vill veta mer.

 

Relaterade evenemang

Genomförda evenemang

  • Kommande
  • Externa
  • Genomförda

Relaterade inlägg

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt