Hållbar användning av vatten i landskapet för produktiva och multifunktionella landskap

Världens befolkning växer i antal och levnadsstandarden ökar, konkurrensen om vatten likaså. Vi behöver mer och mer vatten för ökad livsmedelsproduktion, tillverkningsindustri och energiproduktion. Klimatförändringarna förstärker vattenutmaningar genom ändrade nederbördsmönster och resulterar i för mycket, för lite eller vatten av dålig kvalitet. Produktiva, multifunktionella landskap – där träd, skogar och jordbruksmark producerar råvaror, stärker biodiversitet och underhåller vattencykeln är en förutsättning för hållbar utveckling globalt. Att restaurera utarmade landskap blir därför allt mer angeläget. Det är mot denna bakgrund som Swedish Water House har startat en ny klustergrupp med fokus på Vatten i Landskapet.

Läs klustergruppens rapport ”Vatten för produktiva och multifunktionella landskap” här »

SWHs tidigare Klustergrupp ”Vatten och Skog” konstaterade att produktiva landskap är grunden för att kunna tillgodose människors behov av vatten, mat och råvaror samt för att bevara biodiversitet och minska negativa klimateffekter. Att restaurera de miljontals hektar degraderade skogslandskap som finns i världen till produktiva och multifunktionella landskap skulle bidra till många av målen i Agenda 2030, inte minst mål 6, rent vatten till alla, med starka kopplingar till mål 15, ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet i den nystartade klustergruppen ”Vatten i landskapet” kommer att bygga på dessa slutsatser och lägga särskilt fokus på vattnets grundläggande roll för landskapets produktivitet. Arbetet syftar till att stärka svenska aktörers förståelse för och kompetens i integrering av hydrologiska aspekter av landskapsrestaurering, så att Sverige mer effektivt kan bidra till att uppfylla målsättningarna i Sveriges politik för global utveckling (PGU), Agenda 2030 och internationella restaureringsinitiativ.

Målsättningen är att svensk vetenskaplig och praktisk kunskap om hydrologi och vattenrelaterade ekosystemtjänster samt restaurering till produktiva multifunktionella landskap uppmärksammas i Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och Sveriges Agenda 2030-strategi samt omsätts i globala restaureringsinitiativ som the Bonn Challenge, the New York Declaration of Forests och the Governors Climate and Forests Taskforce. Följande frågeställningar behandlas:

  1. Hur påverkar hydrologin produktiviteten i landskapet och vilka hydrologiska aspekter behöver beaktas vid återskapande/restaurering av ett landskap för hållbar produktion av näringshaltig mat och andra naturresurser som bidrar till en positiv tillväxt lokalt, regionalt och globalt?
  2. Vilka system för samhällsstyrning och förvaltningsmetoder möjliggör och understödjer landskapets produktivitet, minimerar risken för överutnyttjande av vatten och möjliggör överenskommelser mellan olika intressenters behov?

Tematiska klustergruppsmöten (lärande och diskussionstillfällen) anordnas om olika aspekter av hydrologins betydelse i landskapens produktivitet, samt förutsättningar och möjligheter med landskapsrestaurering. Utmaningar vad gäller tillgång till vatten, klimatförändringar och möjligheten att försörja en av jordens snabbast växande befolkningar i Afrika söder om Sahara kommer särskilt att uppmärksammas.

Inbjudan till seminarierna och andra aktiviteter kommer att finnas på den här sidan. Är du intresserad av att delta i dialogen kring vatten i landskapet? Kontakta Anna Tengberg, Lotta Samuelson eller Johan Karlsson.

Relaterande dokument

Ladda ned vår rapport | Ladda ner vår policy brief

Relaterade evenemang

Genomförda evenemang

  • Kommande
  • Externa
  • Genomförda

Relaterade resurser

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt