Belyser läkemedelsrester i naturen

Sewage Treatment Plant

Läkemedel är designade för att ha en biologisk effekt, de är ofta svårnedbrytbara samt vattenlösliga vilket resulterat i att läkemedelsrester förekommer i miljön och har hittats i vattendrag i nästan alla delar av världen. Dessa rester utgör sannolikt en risk för såväl ekosystem som människor då substanserna kan förändra organismers beteende i ekosystemen, bioackumuleras och potentiellt sett öka spridningen av antibiotikaresistens.

Det finns många olika sätt att minska utsläppen av läkemedel till vatten, exempelvis genom att använda upphandling som styrmedel, att läkemedelsindustrin utvecklar läkemedel som är lättare biologiskt nedbrytbara, förändrat beteende hos förskrivande läkare samt minskad användning hos patienter/konsumenter och att implementera en bättre teknik vid kommunala reningsverk.

Under 2014-2016 sammankopplade Swedish Water House ett nätverk av aktörer med en bred kompetens inom området. Genom att tillsammans kommunicera prioriterade åtgärder till ett antal nyckelaktörer och vid behov fördjupa kunskap i enskilda områden ville gruppen bidra till ökad koherens i problemlösningen.

Målsättningen med nätverkets arbete var att utveckla konkreta rekommendationer till olika aktörer om hur de kan bidra till minskade utsläpp av läkemedel till vatten. Nyckelaktörer är industrin, upphandlare i offentlig sektor, myndigheter, landsting, kommuner, apotek, receptförskrivande läkare, VA-sektorn och konsumenter. Dessa rekommendationer har sammanställts i två dokument, ett Working Paper och ett Policy Brief (se nedan). Klustergruppens arbete avslutades den 12-13 april 2016 vid konferensen ”Water and Pharmaceuticals – insights and perspectives for health and environment” i Uppsala.

Nätverket avsåg också att utveckla förslag på uppföljningsprojekt utifrån projektets rekommendationer samt andra pågående processer och befintlig kunskap. Ett arbete som är fortgående.

Är du intresserad av att ta del av dialogen kring vatten och läkemedel? Kontakta Nicolai Schaaf.

Medlemmar

Apotek Hjärtat

Fresenius Kabi

Stockholms Läns Landsting

IVL Svenska miljöinstitutet

Käppalaförbundet

Uppsala Akademiska Sjukhuset

Landstinget i Uppsala Län

Svenskt Vatten

IKEM

LIF

Policy Brief


Ladda ner Policy Brief här.

Working Paper


Ladda ner Working Paper här.

Referensgrupp

Till klustergruppen vatten och läkemedel finns också en referensgrupp knuten som har bestått av Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Konkurrensverket och Stockholms Universitet/MistraPharma.

Relaterade evenemang

Genomförda evenemang

  • Kommande
  • Externa
  • Genomförda

Relaterade inlägg

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt