Vatten behöver energi, energi behöver vatten

 Energy

Snabb befolkningsökning och tillväxt i många regioner ökar ständigt pressen på våra naturresurser. Behovet av energi beräknas öka med 50 % under de kommande 25 åren. Samtidigt tas allt mer vattenresurser i anspråk för att upprätthålla mänsklig aktivitet och ekosystem.Vatten är nödvändigt både vid framställning av råvara för energiproduktion och vid energigenererande processer. Trots detta är vattnets roll i energiproduktion relativt outforskad. Mot en bakgrund av ökad efterfrågan, klimatförändringar och minskande naturresurser är behovet av att förstå sambanden mellan vatten och energi tydligt.

Klustergruppen vatten och energi syftar till att bättre förstå kopplingarna mellan energi och vatten och att öka medvetenheten kring ett relativt outforskat användningsområde för sötvatten. Genom att ta till vara erfarenhet från en bred grupp av svenska aktörer kommer gruppen att identifiera framtida utmaningar och strategier för att möta dessa.
Ambitionen är att skapa ökat medvetande kring frågan och att förse svensk och internationell beslutsfattning och policyutveckling med kunskapsinput.

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt