Gränsöverskridande vatten (2011-2013)

Transboundary

Gränsöverskridande vatten kan vara en källa till konflikt mellan eller inom länder, speciellt i regioner med vattenbrist. Om de däremot förvaltas på rätt sätt kan de istället hjälpa till att bygga fred och hållbar utveckling. Trots att intresset för gränsöverskridande vattenförvaltning varit stort och många initiativ tagits, är kunskapen om hur dessa samarbeten påverkar utveckling i ett bredare perspektiv fortfarande mycket begränsad. Mer kunskap behövs för att ta reda på om de kan bidra till minskad fattigdom, ekonomisk utveckling, politisk stabilitet och bättre miljö.

För att öka förståelsen för sambandet mellan gränsöverskridande vattenförvaltning och utveckling, samlade klustergruppen svensk expertis från frivilligorganisationer, myndigheter, forskningsinstitut och privata företag. Målet varatt identifiera faktorer som ligger till grund för framgångsrikt gränsöverskridande vattensamarbete genom att titta på befintliga projekt och ge stöd till forskning som undersöker hur och inom vilka områden (fattigdom, ekonomisk utveckling, politisk stabilitet och miljö) resultat från sådana samarbeten kan mätas. Gruppen syftade även till att öka intresset och engagemanget för gränsöverskridande vattenförvaltning hos biståndsaktörer och länder med gränsöverskridande vattenresurser genom att bistå med kunskap om vad sådan förvaltning innebär för länders utveckling.

Klustergruppen sammanfattade sina slutsatser genom policyrekommendationer riktade till biståndsaktörer och länder med gränsöverskridande vattenresurser. Se dokument nedan.

Om du vill veta mer om gruppen, kontakta karin.glaumann@siwi.org.

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt