Engagera dig i våra nätverk

Group of Business People Meeting with World Map

Våra klustergrupper är tvärvetenskapliga nätverk för diskussion kring en rad aktuella vattenrelaterade ämnen.

Klustergrupper är små nätverk som samlar svenska aktörer kring en specifik fråga under en period av två år. Klustergruppen formulerar gemensamt sin egen dagordning och mål och ska i slutändan syfta till att bidra till en förbättrad förvaltning av vattenresurserna i världen.

Nätverken kopplar ihop experter och praktiker från den offentliga sektorn, myndigheter, akademiska institutioner, civilsamhället och den privata sektorn i avsikt att bygga broar mellan forskning, utveckling, policy och beslutsfattandet och bidra till ett framgångsrikt genomförande. Grupperna knyter även an till relevanta internationella processer inom sina områden.

Genom att samla svensk kompetens fungerar grupperna som en källa till kunskap, erfarenhet och inspiration. Vissa klustergrupper har utvecklat policyrekommendationer för beslutsfattare både i och utanför Sverige. Andra klustergrupper har utarbetat riktlinjer för vattenanvändning i industriprocesser och genomfört dessa hos leverantörer. Genom att hålla regelbundna möten, seminarier och workshops, bidrar klustergrupperna till att utveckla den svenska kunskapsbasen inom ett vattenrelaterat område och till att sprida denna kunskap både nationellt och internationellt.

Klustergrupperna gör det möjligt för svenska rekommendationer, praxis och expertis att delas med internationella aktörer.

Anmäl dig till nyhetsbrev

* obligatoriskt